Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

17:18
4913 4cf7
17:17
4736 7eb6 500
Reposted fromszatanista szatanista viaAnovisco Anovisco
17:16
7026 c768
17:14
Reposted fromFlau Flau viaSzczurek Szczurek

May 21 2017

20:37
8270 0c4e 500
Hermann Ottomar Herzog
Reposted fromNajada Najada viaKryptonite Kryptonite
20:36
5254 ce59 500
Reposted fromkyte kyte viasoko soko
20:36
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viarosses rosses
20:21
5984 54a5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viarawwwr rawwwr
20:17
Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.
— Margaret Mead
Reposted fromlovvie lovvie viahouda houda
20:16
4943 72f5
Reposted fromhermina hermina viabeinthe beinthe
20:15
9981 86d3 500
I dare you
Reposted frompiehus piehus viagoszko goszko
20:15
5105 af61 500
More.
Reposted frombzdura bzdura viaundonee undonee
20:14
5275 75b1 500
Reposted fromkyte kyte viaJosette Josette
20:11
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaJosette Josette
20:08
6762 d32b 500
Reposted fromkaiee kaiee viauumlaut uumlaut
17:45
- (...) Co byś chciała, bym powiedziała?
- Nic nie musiałaś mówić. Chciałam tylko, byś przy mnie była. Właśnie tak zachowują się przyjaciele, wiesz?
— - Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
17:35
3347 5650
Reposted fromarancione arancione via13-days 13-days
13:31

May 20 2017

17:57
17:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl