Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

17:06
4870 da68 500
Reposted fromtygrysica tygrysica viaseaweed seaweed

January 28 2018

20:18
20:17
5480 7a33 500

January 15 2018

18:56
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viaAinsworthCass AinsworthCass
18:55
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
18:55
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
18:54
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
18:53
6830 bb2f 500
Reposted fromPoranny Poranny viaAinsworthCass AinsworthCass
18:52
7337 bb0c 500
18:51
4563 5291 500
17:42
5180 0cf8 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viaatranta atranta
17:33
Black sea
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaatranta atranta

January 10 2018

20:12
1456 556a 500
Reposted fromsexgenderbody sexgenderbody viaseaweed seaweed
20:01
0640 996c
Reposted frommuszynka muszynka viamy-anxieties my-anxieties

January 09 2018

16:27
1495 89b2
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaseaweed seaweed
16:09
16:00
8872 b638 500
Reposted fromhagis hagis viaseaweed seaweed

January 03 2018

14:00
Night Walking by Boris Groh
Reposted fromcorvax corvax viascorpix scorpix
13:49
1243 be7a 500

December 29 2017

16:33
Znależć wrażliwych ludzi, którzy czują to co my, jest z pewnością największym szczęściem na ziemi.
— Carl Spitteler
Reposted fromintotheblack intotheblack viaseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl